አተገርዘትጎርዞ
- ምክልኻልምግራዝደቂ- ኣንስትዮ
1. መእ ተ ዊ 5. ምግራዝደቂኣንስትዮ ሕጋዊ ድዩ ?
2. ብልዕቲ ደቂ-ኣንስትዮ እንታይ ይ መስ ል ? 6. ምግራዝደቂኣንስትዮ ብኸመይ ን ጥዕ ና ዊ ጸ ገ ም የ ሳ ጥሕ ?
3. ምግራዝ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ? 7. ያታዊ ኣበሃላታት ምግራዝ
4. ምግራዝደቂኣንስትዮ ኣበይ ይትግበ ር ? 8. ድሕሪግርዘትፅቡቕዝኾነ ጾታዊ ረ ኽቢ ብኸመይ ተማዕ ብሊ ወይ ይህልወኪ።
ሓባሪ እዚፊልሚንሓገዝቲ
ብልዕቲ ጓል-ኣንስተይቲ

ን ቡር

ዓይነ ት ሓደ

ዓይነ ት ክልተ

ዓይነ ት ሰለስተ
ሓገ ዝ ብኸመይ ትረክብ?

• ህዝባዊትካላትውሃብቲ ግልገ ሎታት ጥዕ ና
• ዶኳትር (ሓካይም)
• ኣብኣብያተትምህርቲ ዝሰርሓነርስታትን ከባብያዊ ትካላትን
• ጥዕናማእኸላት
• ኣብማሕበረሰብዝነጥፋ መዋ ለ ድ ቲ

ኣብመብዛሕተን ከተማዊምምሕዳራትን ክፍለ ከተማታትን ንመናእሰይ ጥዕናዊግልጋሎት ዝህባክሊንካት ኣ ለ ዋ እ የ ን ። ኣ በ ይ ከ ምዝ ር ከ ባ ዝገ ልፅ ዝር ዝር ኣ ብ unghelse.no ዝ ብ ል መር በ ብ ሓ በ ሬ ታ ክ ር ከ ብ ይከኣል እዩ።
  ሆስ ፒታላ ት

ኣብሕድሕደ ጥዕናዊዞባታትብፍሉይ ንጉዳይዝተገርዛ ደቂ-ኣንስትዮ ዝከታተል ክሊንክ ኣሎእዩ። እዚ ክሊንክናይምኽሪ፣ ምርመራን መጥባሕትን ግልጋሎት ይህብ። ምስዚ ክሊንክ ባዕልኽን ብቀጥታክትራኸባ ትኽእላ ወይድማብዶክተር፣ነርሲ ወ ይ መዋ ለ ድ ቲ ክ ት ለ ኣ ኻ ት ኽ እ ላ ኢኽን ።

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): Contact gynecological outpatient clinic, antenatal clinic or maternity, phone 77626000

St. Olavs hospital: Contact women's clinic, phone 72571212

Haukeland universitetssykehus: Contact women's clinic, phone 05300

Stavanger universitetssykehus (SUS): Contact women's clinic, phone 05151
  Oslo universitetssykehus, Ullevål: Contact person: Sara Kahsay, phone 93898903 (you can also text this number)

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Contact women's clinic, phone 23070000

Sørlandet sykehus, Kristiansand:
Phone: 915 39318
E-mail: linda.sagedal@sshf.no / anita.paulsen@sshf.no
መርበባት ሓበሬታ

klara-klok.no
ung.no
unghelse.no
nkvts.no
rvts.no

  ትካላት

ጾታዊ ርክብን ሕብረተሰብን ፦ ማእኸልግልጋሎትጉዳያት ጾታዊ ርክብ መናእሰይ

Contact information:
Phone: 22993900 (mon-fri, 9-15)
Fax: 22993901
E-mail: post@sexogsamfunn.no

Address:
Trondheimsveien 2 B
0560 Oslo

Evening clinic:
Mon - Thu: 16-20
Sat: 12-16
   

Røde kors-phone: 815 55 201

Mirasenteret.no: Phone 22116920

Seif.no (self-help for immigrants and refugees): Phone 46865000 or 22034830

Kvinnesenteret, Kristiansand:
Phone 41457238, e-mail: kvinnesenteret@yahoo.no

Primærmedisinsk verksted (PMV): www.bymisjon.no/pmv, phone 23060380

Barnevernvakten.no: Phone 116111
Tilgjengelighetserklæring